Russian-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN СВОБОДА?
◊свобода
▫ свобо́д|а ж. 1a
▪ филос. tự do
▪ (состояние, право) [sự, quyền] tự do
◦ демократи́ческие ~ы [những] quyền tự do dân chủ
◦ ~ сло́ва, печа́ти, собра́ний и ми́тингов [quyền] tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp
◦ предоставля́ть кому́-л. ~у вы́бора để cho ai được tự do lựa chọn
◦ вы́пустить кого́-л. на ~у trả tự do cho ai, phóng thích cho ai, thả ai
▪ (лёгкость) [sự] dễ dàng, thoải mái
◦ на ~е (на досуге) lúc rảnh rang (rỗi rãi, rỗi rảnh, nhàn rỗi, rảnh rỗi)
Russian Dictionary
◊ СЛОБОДКА
◊слободка
◦ слободка, -и, ж.
(ко 2 знач.). ii прил. слободской, -ая, -бе.
слободка, -и, ж. (устар.). 1. см. слобода. 2. рабочая или ремесленная слобода.