English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIELECTRIE?
◊dielectrie
(thuộc) điện môi
French-Vietnamese Dictionary
◊ DIÉLECTRIQUE
◊diélectrique
▫ tính từ
▪ (vật lý học) điện môi
▫ danh từ giống đực
▪ (vật lý học) chất điện môi