English-Vietnamese Dictionary
◊ DIALYSE
◊dialyse /'daiзlaiz/ (dialyze) /'daiзlaiz/
▫ ngoại động từ
▪ (hoá học) thẩm tách
English Dictionary
◊ DIALYSE
dialyse
v : separate by dialysis [syn: {dialyze}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIABASE?
◊diabase
dia ba
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIALYSIS?
◊dialysis
▪sự thẩm thẩm tách, phép thẩm tách
French-Vietnamese Dictionary
◊ DIALYSE
◊dialyse
▫ danh từ giống cái
▪ (vật lý học) sự thấm tách
German-Vietnamese Dictionary
◊ DIALYSE
◊die Dialyse
▪ {dialysis} sự thẩm tách