English-Vietnamese Dictionary
◊ DIAMAGNETIC
◊diamagnetic /,daiзmæg'netik/
▫ tính từ
▪ nghịch từ
◦ a diamagnetic body chất nghịch từ
▫ danh từ
▪ chất nghịch từ
English Dictionary
◊ DIAMAGNETIC
diamagnetic
adj : relating to or exhibiting diamagnetism; slightly repelled by
a magnet
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DIAMAGNETIC
◊diamagnetic
nghịch từ
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIAMANTIN?
◊diamantin
▫ tính từ
▪ cứng như kim cương
▪ lóng lánh như kim cương