English-Vietnamese Dictionary
◊ DIAMANTINE
◊diamantine
▫ tính từ
▪ giống kim cương, bằng kim cương
English Dictionary
◊ DIAMANTINE
diamantine
adj : consisting of diamonds or resembling diamonds
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN DISMANTLING?
◊dismantling
sự tháo dỡ
French-Vietnamese Dictionary
◊ DIAMANTINE
◊diamantine
▫ tính từ
▪ cứng như kim cương
▪ lóng lánh như kim cương
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIAMANTEN?
◊diamanten
▪ {diamond} bằng kim cương, nạm kim cương, hình thoi