English-Vietnamese Dictionary
◊ DIAMETER
◊diameter /dai'æmitз/
▫ danh từ
▪ (toán học) đường kính
▪ số phóng to (của thấu kính...)
◦ lens magnifying 20 diameters thấu kính phóng to 20 lần
English Dictionary
◊ DIAMETER
diameter
n 1: the length of a straight line passing through the center of
a circle and connecting two points on the circumference
[syn: {diam}]
2: a straight line connecting the center of a circle with two
points on its perimeter (or the center of a sphere with
two points on its surface)
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DIAMETER
◊diameter
đường kính
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN BIOMETER?
◊biometer
∆Danh từ.
▪Chỉ số sinh học, thước sinh học.
English Computing Dictionary
◊ DIAMETER
diameter
The diameter of a {graph} is the maximum value of the minimum
distance between any two nodes.
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIAMANTER?
◊diamanter
▫ ngoại động từ
▪ nạm kim cương, dát kim cương
▪ làm lóng lánh như kim cương
◦ Les rayons du soleil diamantent les gouttes de rosée tia mặt trời làm những giọt sưong lóng lánh như kim cương
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DEKAMETER?
◊der Dekameter
▪ {decametre} đêcamet
◦ das Dekameter {decameter}