English-Vietnamese Dictionary
◊ DICTYOGEN
◊dictyogen
▫ danh từ
▪ (thực vật) cây có lá gân mạng lưới