French-Vietnamese Dictionary
◊ DIDUCTEUR
◊diducteur
▫ tính từ
▪ (giải phẫu) chuyển động ngang (hàm dưới)
◦ Muscle diducteur cơ chuyển động ngang