French-Vietnamese Dictionary
◊ DIDYME
◊didyme
▫ tính từ
▪ (sinh vật học) sinh đôi
◦ Bamane didyme quả chuối sinh đôi
▫ danh từ giống đực
▪ (hóa học) đidimi