English-Vietnamese Dictionary
◊ DIELECTRIC FIELD INTENSITY
◊dielectric field intensity
▪ (Tech) cường độ trường điện môi
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN MAGNETIC FIELD INTENSITY?
◊magnetic field intensity
cường độ từ trường