English-Vietnamese Dictionary
◊ DYNAMOMETER
◊dynamometer /,dainз'momitз/
▫ danh từ
▪ cái đo lực
English Dictionary
◊ DYNAMOMETER
dynamometer
n : instrument designed to measure power
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DYNAMOMETER
◊dynamometer
lực kế
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DYNAMITER?
◊dynamiter
▫ ngoại động từ
▪ nổ đinamit, nổ mìn