English-Vietnamese Dictionary
◊ DYSPNEA
◊dyspnea
▫ danh từ
▪ (y học) sự khó thở
English Dictionary
◊ DYSPNEA
dyspnea
n : difficult or labored respiration
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DYSPNÉE?
◊dyspnée
▫ danh từ giống cái
▪ (y học) chứng khó thở