English-Vietnamese Dictionary
◊ E LAYER
◊E layer
▪ (Tech) lớp E
English Dictionary
◊ E LAYER
E layer
n : a region of the ionosphere (from 50 to 90 miles up) that
reflects radio waves of medium length [syn: {Heaviside
layer}, {Kennelly-Heaviside layer}, {E layer}, {E region}]
 dziggetai  e  e layer  e region  e'en 
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN LAYER?
◊layer
lớp, tầng, vỉa
English Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN LAYER?
layer
{protocol layer}
 dystal  dz  e  e-commerce  e-ddress 
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN BALAYER?
◊balayer
▫ ngoại động từ
▪ quét
◦ Balayer la maison quét nhà
▪ quét sạch, cuốn đi
◦ Balayer les soucis quét sạch ưu sầu
◦ Le vent balaie les nuages gió cuốn mây đi
▪ (thân mật) thải, đuổi
◦ Balayer le personnel thải nhân viên
   dûment  e  eau  eau-de-vie