English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ EARLY STRENGTH CEMENT
◊early strength cement
xi măng đông nhanh, xi măng kết cứng nhanh