German-Vietnamese Dictionary
◊ EBBEN
◊ebben
▪ {to ebb} rút, xuống, tàn tạ, suy sụp