English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ FACE TIMBERING
◊face timbering
vì chống cận gương, vì chống sát gương