English-Vietnamese Dictionary
◊ WEREWOLF
◊facsimile ◦ fax
▪ (Tech) điện thư, bản viễn sao; bản truyền chân [TQ/ĐL], bản mô tả [ĐL]