French-Vietnamese Dictionary
◊ FACTIONNAIRE
◊factionnaire
▫ danh từ giống đực
▪ (quân sự) lính gác