English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ FACTORY SAFETY REGULATION
◊factory safety regulation
nội quy an toàn, hướng dẫn về an toàn