English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN FACTURE?
◊facture
▫ danh từ
▪ cách làm (tác phẩm (nghệ thuật))
French-Vietnamese Dictionary
◊ FACTURIER
◊facturier
▫ danh từ
▪ người lập hóa đơn