English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN FADDIST?
◊faddist /'fædist/
▫ danh từ
▪ người có những thích thú kỳ cục; người thích những cái dở hơi
English Dictionary
◊ FAD DIET
fad diet
n : a reducing diet that enjoys temporary popularity