English-Vietnamese Dictionary
◊ FAILURE RATE
◊failure rate
▪ (Tech) tỷ suất hư hỏng, mức độ hư hỏng