English Dictionary
◊ GA
Ga
n : a rare silvery (usually trivalent) metallic element; brittle
at low temperatures but liquid above room temperature;
occurs in trace amounts in bauxite and zinc ores [syn: {gallium},
{Ga}, {atomic number 31}]
 g-man  g-string  ga  gab  gaba 
English Computing Dictionary
◊ GA
GA
{genetic algorithm}
 g3  g4  ga  ga  gabriel 
Vietnamese-English Dictionary
◊ GA
◊ga
▫ noun
▪ gas; accelerator
◦ nhấn ga ; đạp ga to accelerate station; railway-station; depot
◦ xếp ga station-master
 êu êu  êu ôi  ga  ga ra  ga tô 
Vietnamese-German Dictionary
◊ GA
◊ga
▪ [gas] Benzin, Benzin
▪ [accelerator] Beschleuniger
 eo éo  eo đất  ga  ga ra  ga tô 
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ GA
◊ga
▪ станция;
▪ станционный;
▪ остановка;
▪ газовый II;
▪ газ II;
▪ газ I;
▪ вокзал
Vietnamese Dictionary
◊ GA
◊ga
▪ d. 1. Nơi xe lửa, xe điện đỗ để hành khách lên xuống. 2. Nhà để hành khách chờ trong sân bay.
▪ d. Hơi ét▪ xăng đốt trong ô▪ tô hoặc các loại khí thiên nhiên khác... Mở hết ga cho xe chạy.
 f  f.o.b  ga  ga-len  ga-li