French-Vietnamese Dictionary
◊ HERBEUX
◊herbeux
▫ tính từ
▪ có cỏ
◦ Le côté herbeux du chemin bên có cỏ trên đường