German-Vietnamese Dictionary
◊ HERBRINGEN
◊herbringen (brachte her,hergebracht)
▪ {to bring (brought,brought)} cầm lại, đem lại, mang lại, xách lại, đưa lại, đưa ra, làm cho, gây cho