English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HILL?
◊hill /hil/
▫ danh từ
▪ đồi
▪ cồn, gò, đống, đụn, mô đất, chỗ đất đùn lên (mối, kiến...)
▪ (the Hills) (Anh▪ Ân) vùng đồi núi nơi nghỉ an dưỡng
!to go down hill
▪ (xem) go
!up hill and down dale
!over hill and dale
▪ lên dốc xuống đèo
▫ ngoại động từ
▪ đắp thành đồi
▪ ((thường) up) vun đất (vào gốc cây)
◦ to hill up a plant vun đất vào gốc cây
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN HILL?
hill
n 1: a local and well-defined elevation of the land
2: an artificial heap or bank usually of earth or stones; "they
built small mounds to hide behind" [syn: {mound}]
3: (in baseball) the slight elevation on which the pitcher
stands [syn: {mound}, {pitcher's mound}]
v : form into a hill
English-Vietnamese Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN HIT?
◊hit
▫hit
lần ghé thăm
English Computing Dictionary
◊ HITL
HITL
{Human Interface Technology Laboratory}
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HIT?
◊der Hit
▪ {hit} đòn, cú đánh trúng, việc thành công, việc đạt kết quả, việc may mắn, at) lời chỉ trích cay độc, nhận xét gay gắt