English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIVER?
◊diver /'daivз/
▫ danh từ
▪ người nhảy lao đầu xuống nước; người lặn
▪ người mò ngọc trai, người mò tàu đắm
▪ (thông tục) kẻ móc túi
 hit-skip  hiv  hive  hives  hiya 
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIVER?
diver
n 1: someone who works underwater [syn: {frogman}, {underwater
diver}]
2: someone who dives (into water)
3: large somewhat primitive fish-eating diving bird of the
northern hemisphere having webbed feet placed far back;
related to the grebes [syn: {loon}]
 hive away  hive up  hives  hl  hm 
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN RIVER?
◊river
▪ sông ngòi
French-Vietnamese Dictionary
◊ HIVER
◊hiver
▫ danh từ giống đực
▪ mùa đông
# phản nghĩa
été
▪ cảnh già
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HIER?
◊Hier spukt es.
▪ {This place is haunted.}