English-Vietnamese Dictionary
◊ HNC
◊hnc
▫ (viết tắt)
▪ chứng chỉ cao học quốc gia (Higher National Certificate)
 hms  hmso  hnc  hnd  ho