Vietnamese-English Dictionary
◊ HO HEN
◊ho hen
▪ to cough
Vietnamese-French Dictionary
◊ HO HEN
◊ho hen
▪ qui souffre de la toux
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HORCHEN?
◊horchen
▪ {to eavesdrop} nghe trộm
▪ {to hark} nghe, đi, đi lên, gọi về
◦ horchen [auf] {to hearken [to]; to listen [to]}
Vietnamese-German Dictionary
◊ HO HEN
◊ho hen
▪ [cough] Husten
 ho gà  ho he  ho hen  hoa  hoa bia 
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN HOM HEM?
◊hom hem
▪ испитой
Vietnamese Dictionary
◊ HO HEN
◊ho hen
▪ đg. (kng.). Ho (nói khái quát).
 ho  ho gà  ho hen  ho lao