English-Vietnamese Dictionary
◊ HUMAN
◊human /'hju:mзn/
▫ tính từ
▪ (thuộc) con người, (thuộc) loài người
◦ human being con người
◦ human nature bản tính con người, nhân tính
▪ có tính người, có tình cảm của con người
▫ danh từ
▪ con người
English Dictionary
◊ HUMAN
human
adj 1: characteristic of humanity; "human nature"
2: relating to a person; "the experiment was conducted on 6
monkeys and 2 human subjects"
3: having human form or attributes as opposed to those of
animals or divine beings; "human beings"; "the human
body"; "human kindness"; "human frailty" [ant: {nonhuman}]
n 1: a human being; "there was too much for one person to do"
[syn: {person}, {individual}, {someone}, {somebody}, {mortal},
{soul}]
2: any living or extinct member of the family Hominidae [syn: {homo},
{man}, {human being}]
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ HUMAN
◊human
◊hu:man
∆Danh từ
▪ con người
□ chú thích
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HUMAIN?
◊humain
▫ tính từ
▪ xem homme
◦ Le corps humain cơ thể người
◦ Le genre humain loài người, nhân loại
◦ Anatomie humaine giải phẫu người
◦ C'est une réaction très humaine đó là một phản ứng rất con người
▪ nhân đạo
◦ Geste généreux et humain cử chỉ hào hiệp và nhân đạo
◦ sciences humaines khoa học nhân văn
# phản nghĩa
Divin; impitoyable, inhumain, méchant, sévère
▫ danh từ giống đực
▪ tính người, bản chất con người
◦ Surpasser l'humain vượt lên trên bản chất con người
▪ (số nhiều, (văn học)) loài người
◦ Le monde et les humains thế giới và loài người
German-Vietnamese Dictionary
◊ HUMAN
◊human
▪ {humane} nhân đạo, nhân đức, nhân văn