English-Vietnamese Dictionary
◊ HUTCH
◊hutch /hΔt∫/
▫ danh từ
▪ chuồng thỏ
▪ lều, chòi, quán
▪ (ngành mỏ) xe goòng (chở quặng)
 hustler  hut  hutch  hutment  hutted 
English Dictionary
◊ HUTCH
hutch
n 1: a cage (usually made of wood and wire mesh) for small
animals
2: small crude dwelling [syn: {hovel}, {hut}, {shack}, {shanty}]
 hustler  hut  hutch  hutment  hutzpa 
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ HUTCH
◊hutch
thùng đãi quặng, goòng mỏ
Vietnamese-English Dictionary
◊ DID YOU MEAN HUẾCH?
◊huếch
▪ Gaping
◦ Cửa_hàng rộng huếch A gaping cave-mouth
◦ Cổ áo rộng huếch The shirt's collar is gapingly wide
Vietnamese-French Dictionary
◊ DID YOU MEAN HUẾCH?
◊huếch
◦ Rộng huếch (nghĩa xấu) largement ouvert
Vietnamese-German Dictionary
◊ DID YOU MEAN HUẾCH?
◊huếch
▪ [Gaping] angaffend, gaffend, gähnend
Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HUẾCH?
◊huếch
▪ t. Nói miệng lỗ rộng quá Cửa hang rộng huếch.