English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HURLEY?
◊hurley /'hз:li/
▫ danh từ
▪ (Ailen) Hơlê (một lối chơi bóng gậy cong)
English Dictionary
◊ HUXLEY
Huxley
n : 1825-1895 [syn: {Huxley}, {Thomas Huxley}, {Thomas Henry
Huxley}]