Vietnamese Dictionary
◊ HY DI
◊Hy Di
▪ Hiệu của Trần Đoàn, người đời Ngũ Quý đầu đời Tống, hiệu Đồ Nam. Gặp thời loạn, không cầu danh lợi, ẩn ở núi Hoa Sơn, từng nằm ngũ hơn trăm ngày không tỉnh dậy. Vua Tống mời ông ra làm quan nhưng ông kkhông nhận, vua ban hiệu cho ông là Hy Di tiên sinh
▪ Xem Trần Đoàn