English-Vietnamese Dictionary
◊ HYDROPHONE
◊hydrophone /'haidrзfoun/
▫ danh từ
▪ (vật lý) ống nghe dưới nước
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN CHORDOPHONE?
chordophone
n : a stringed instrument of the group including harps, lutes,
lyres, and zithers
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROPHANE?
◊hydrophane
hydrofan
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROPHOBIC?
◊hydrophobic
◊ 'haidrзfou'bic
∆ danh từ
▪ tính sợ nước, tính không ưa nước
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROPHILE?
◊hydrophile
▫ tính từ
▪ ưa thích; hút nước
◦ Coton hydrophile bông hút nước