French-Vietnamese Dictionary
◊ HYDROPHTALMIE
◊hydrophtalmie
▫ danh từ giống cái
▪ (y học) chứng nhãn cầu tích nước