English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROPHILIC?
◊hydrophilic
▫ tính từ
▪ có thể hút nước
▪ có thể thấm nước
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROLISE?
hydrolise
v : cause to undergo hydrolysis ;make a compound react with
water [syn: {hydrolize}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROPHILIC?
◊hydrophilic
ưa nước, háo nước
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROPHILIC?
◊hydrophilic
◊ ,haidrз'filik
∆ tính từ
▪ ưa nước, háo nước
French-Vietnamese Dictionary
◊ HYDROPISIE
◊hydropisie
▫ danh từ giống cái
▪ (y học) chứng phù, chứng thủy thũng