French-Vietnamese Dictionary
◊ HYDROPNEUMATIQUE
◊hydropneumatique
▫ tính từ
▪ (kỹ thuật) thủy khí động
◦ Frein hydropneumatique phanh thủy khí động