English-Vietnamese Dictionary
◊ HYDROPONIC
◊hydroponic /'haidrou'popik/
▫ tính từ
▪ (thuộc) thuật trồng cây trong nước
▪ trồng trong nước
English Dictionary
◊ HYDROPONIC
hydroponic
adj : of or relating to aquiculture; "aquacultural methods";
"hydroponic lettuce" [syn: {aquicultural}, {aquacultural}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROPHILIC?
◊hydrophilic
ưa nước, háo nước
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROPHILIC?
◊hydrophilic
◊ ,haidrз'filik
∆ tính từ
▪ ưa nước, háo nước
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROPHOBIE?
◊hydrophobie
▫ danh từ giống cái
▪ (y học) chứng sợ nước