English-Vietnamese Dictionary
◊ HYDROSCOPIC
◊hydroscopic
▫ tính từ
▪ nghiệm ẩm
▪ hút ẩm
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN ENDOSCOPIC?
endoscopic
adj : of or relating to endoscopy
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROPHOBIC?
◊hydrophobic
kỵ nước
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROPHOBIC?
◊hydrophobic
◊ 'haidrзfou'bic
∆ danh từ
▪ tính sợ nước, tính không ưa nước
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYGROSCOPE?
◊hygroscope
▫ danh từ giống đực
▪ (khí tượng) cái nghiệm ẩm