English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ HYDROSEPARATOR
◊hydroseparator
máy phân ly bằng sức nước