French-Vietnamese Dictionary
◊ HYDROSOLUBLE
◊hydrosoluble
▫ tính từ
▪ hòa tan trong nước