English-Vietnamese Dictionary
◊ HYDROSPHERIC
◊hydrospheric
▫ tính từ
▪ thuộc quyển nước
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROPHILIC?
hydrophilic
adj : (chemistry) having a strong affinity for water; tending to
dissolve in, mix with, or be wetted by water [ant: {hydrophobic}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROPHILIC?
◊hydrophilic
ưa nước, háo nước
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROPHILIC?
◊hydrophilic
◊ ,haidrз'filik
∆ tính từ
▪ ưa nước, háo nước
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROSPHÈRE?
◊hydrosphère
▫ danh từ giống cái
▪ (địa chất, địa lý) quyển nước