English-Vietnamese Dictionary
◊ HYDROTROPISM
◊hydrotropism /hai'drotrзpizm/
▫ danh từ
▪ (thực vật học) tính hướng nước
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN HELIOTROPISM?
heliotropism
n : an orienting response to the sun