English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ HYDROZINCITE
◊hydrozincite
hydrozinxit
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROMANCIE?
◊hydromancie
▫ danh từ giống cái
▪ (sử học) thuật bói nước