English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROUS?
◊hydrous /'haidrзs/
▫ tính từ
▪ có nước
English Dictionary
◊ HYDRUS
Hydrus
n : a constellation in the southern hemisphere near the south
celestial pole [syn: {Hydrus}]
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDRURE?
◊hydrure
▫ danh từ giống đực
▪ (hóa học) hiđrua