English-Vietnamese Dictionary
◊ HYGEIA
◊hygeia /hai'dЗi:з/
▫ danh từ
▪ (thần thoại,thần học) nữ thần sức khoẻ
▪ sức khoẻ (nhân cách hoá)