English-Vietnamese Dictionary
◊ HYGIENICALLY
◊hygienically
▫ phó từ
▪ đúng phép vệ sinh, hợp vệ sinh
English Dictionary
◊ HYGIENICALLY
hygienically
adv : in a hygienic manner; "the body must cared for hygienically"
[ant: {unhygienically}]