English-Vietnamese Dictionary
◊ HYGROGRAPH
◊hygrograph
▫ danh từ
▪ máy ghi độ ẩm không khí
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN HAGIOGRAPHA?
Hagiographa
n : the third of three divisions of the Hebrew Scriptures [syn:
{Hagiographa}, {Writings}]
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROGRAPH?
◊hydrograph
◊ hai'drogrзf
∆ danh từ
▪ biểu đồ thủy văn, biểu đồ thủy lượng
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HAGIOGRAPHE?
◊hagiographe
▫ danh từ
▪ người soạn thánh truyện
▪ (nghĩa rộng) tác giả tô hồng nhân vật