English-Vietnamese Dictionary
◊ HYGROLOGY
◊hygrology /hai'grolзdЗi/
▫ danh từ
▪ khoa nghiên cứu độ ẩm không khí
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN AGROLOGY?
agrology
n : science of soils in relation to crops
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYDROLOGY?
◊hydrology
◊ hai'drolзdʒi
∆ danh từ
▪ thủy học