English-Vietnamese Dictionary
◊ HYGROSCOPIC
◊hygroscopic /,haigrou'skopik/
▫ tính từ
▪ nghiệm ẩm
▪ hút ẩm
English Dictionary
◊ HYGROSCOPIC
hygroscopic
adj : absorbing moisture (as from the air)
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYGROSCOPICITY?
◊hygroscopicity
tính hút ẩm, độ hút ẩm
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DID YOU MEAN MACROSCOPIC?
◊macroscopic
▪ vĩ mô
□ macro: nhìn bằng mắt thường
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HYGROSCOPE?
◊hygroscope
▫ danh từ giống đực
▪ (khí tượng) cái nghiệm ẩm